Disclaimer Kappers.nl

Artikel 1. Toepasselijkheid Disclaimer

De voorwaarden uit deze Disclaimer zijn van toepassing op de website van Kappers.nl: www.Kappers.nl. Door de website te bezoeken en/of de op deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaar je dat je akkoord gaat met de toepasselijkheid van deze Disclaimer.

Artikel 2. Gebruik van de website 

De website is slechts toegankelijk voor natuurlijke personen. Een bezoeker van de website mag slechts via één digitaal apparaat de website bezoeken en/of deelnemen aan de website. Het is de website bezoeker verboden om de website geautomatiseerd te bezoeken, te hacken en/of botnetwerken te gebruiken en de inhoud van de website en onderdelen van de website op andere websites te plaatsen.

Artikel 3. Werkwijze & Review-beleid

  • Kappers.nl stelt derden in de gelegenheid om een review achter te laten.
  • Alle reviews die worden achtergelaten door derden worden automatisch ‘on-hold’ gezet. Dit om te voldoen aan de eisen die de richtlijn stelt en voortvloeit uit de wet.
  • Kappers.nl zal een handmatige toetsing hanteren conform de richtlijn die voortvloeit uit de wet.
  • Wanneer een derden partij geen bewijs toestuurt, is de derden partij bekend met het feit dat hij/zij Kappers.nl vrijwaart van iedere vorm van aansprakelijkheid dan wel vorderingen.
  • Kappers.nl verwerkt gegevens, waaronder bijlagen, conform zijn Privacyverklaring. Deze Privacyverklaring is te raadplegen via: www.kappers.nl dan wel op te vragen langs elektronische weg.  

Artikel 4. Uitsluiting aansprakelijkheid

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor persoonlijk gebruik. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend, evenmin aan de advertenties, foto’s en teksten op de website. Hoewel Kappers.nl zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Kappers.nl niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Kappers.nl garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Kappers.nl wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand. Kappers.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van bovengenoemde punten.  

In het bijzonder zijn de prijzen en tarieven die vermeld staan op de website onder voorbehoud van typefouten. Kappers.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ten gevolgen van dergelijke typefouten. Wanneer Kappers.nl op zijn website een link naar de website van een derde weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze website aangeboden producten of diensten door Kappers.nl worden aanbevolen. Kappers.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links komt voor eigen risico van de bezoeker. De informatie op dergelijke websites is door Kappers.nl niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid. 

Artikel 5. Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Kappers.nl behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving, met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is de bezoeker niet toegestaan om informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Kappers.nl of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. De bezoeker mag de informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor persoonlijk gebruik. 

Artikel 6. Wijziging Disclaimer

Kappers.nl behoudt zich het recht om de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling om periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, is gewijzigd.

Artikel 7. Toepasselijk recht en geschillen 

Op deze Disclaimer is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Geschillen uit hoofde van of in verband met deze Disclaimer zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Artikel 8. Vragen en/of klachten

Mocht u een vraag en/of een klacht hebben over deze Disclaimer, kunt u hierover direct contact opnemen met Kappers.nl. Daarnaast heeft u het recht om daarover een klacht in te dienen bij Kappers.nl.

Artikel 9. Contactgegevens Kappers.nl

Bedrijfsnaam: J.H. van der Sloot Holding B.V.
Adres: Javastraat 34
Postcode en plaats: 2612AR Delft
KvK-nummer: 70151598
E-mail: mail@kappers.nl
Website: www.kappers.nl